Algemene voorwaarden BSB Jeugdvoetbaldagen

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:
1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die deelneemt aan de BSB Jeugdvoetbaldagen van FC Geleen Zuid, meestal voetbalspeler / voetbalspeelster.
1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite www.fcgeleenzuid.nl van FC Geleen Zuid.
1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon (ouders en/of verzorgers) van de Deelnemer of rechtspersoon die de Overeenkomst met FC Geleen Zuid aangaat.
1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen FC Geleen Zuid en Opdrachtgever terzake van één of meer door FC Geleen Zuid ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door FC Geleen Zuid - terzake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 "BSB Jeugdvoetbaldagen": het evenement, georganiseerd door FC Geleen Zuid, gevestigd te Geleen.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door FC Geleen Zuid gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “BSB Jeugdvoetbaldagen”.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door FC Geleen Zuid uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien FC Geleen Zuid daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van FC Geleen Zuid zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd én de betaling ontvangen is.
3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

4. Betaling
4.1 Per bankoverschrijving - BSB Jeugdvoetbaldagen biedt de mogelijkheid om de Deelnamekosten per bank te betalen op rekeningnummer NL50RABO0116089725 t.n.v. FC Geleen Zuid o.v.v. BSB JVD + naam deelnemer.
4.2 Contante betaling - BSB Jeugdvoetbaldagen biedt de mogelijkheid om de Deelnamekosten contant te betalen. Neem hiervoor contact op met de organisatie.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt FC Geleen Zuid zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van FC Geleen Zuid ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke FC Geleen Zuid nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofden van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door FC Geleen Zuid in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door FC Geleen Zuid van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van FC Geleen Zuid
6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijden voor risico van de Deelnemer. FC Geleen Zuid aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van FC Geleen Zuid – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van FC Geleen Zuid, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 FC Geleen Zuid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door FC Geleen Zuid bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van FC Geleen Zuid beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-) verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor FC Geleen Zuid en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal FC Geleen Zuid vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering FC Geleen Zuid
8.1 Indien FC Geleen Zuid door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, zal FC Geleen Zuid zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement.

9. Annulering door Opdrachtgever
9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2 Annulering vanaf 14 dagen voor het evenement kan alleen geschieden met één van de volgende redenen: ziekte, blessure of ernstige calamiteiten. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan FC Geleen Zuid.
9.3 Andere redenen voor annuleren kunnen alleen worden aangedragen tot 14 dagen voor het evenement, met de daarbij horende administratie- en annuleringskosten.
9.4 Bij annulering van de Overeenkomst wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- €12,50 administratie en annuleringskosten, wanneer de annulering vanwege een blessure ontvangen is.
- €12,50 administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering tot 6 weken voor het evenement ontvangen is
- 25% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 6 weken voor het evenement ontvangen is.
- 50% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 14 dagen voor het evenement ontvangen is.
- 75% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 7 dagen voor het evenement ontvangen is.
- 100% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het evenement schriftelijk of telefonisch ontvangen is.

10. Gevonden voorwerpen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie weken door FC Geleen Zuid bewaard. Na het verstrijken van deze periode is FC Geleen Zuid gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

11.Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Maastricht.

12. Overige bepalingen
12.1 Beeldmateriaal van de BSB Jeugdvoetbaldagen en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op diverse locaties kunnen door FC Geleen Zuid worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van BSB Jeugdvoetbaldagen.
 

Afgelastingen

Contact informatie:
Klik hier voor contact informatie van de wedstrijdsecretarissen

Wedstrijden:

Kijk bij het wedstrijdprogramma voor afgelastingen van wedstrijden

Trainingen
De kantine is vanaf donderdag 8 juni op trainingsavonden gesloten.

Vanaf 15 juni mag alleen het kunstgrasveld gebruikt worden.

 

Clubkleding

Kledingsponsor


Webshop
 
Vrienden Loterij
Banner
Steun onze club. De sponsorcode van FC Geleen Zuid is 164109.

Vrijwilliger vd maand


Lei Muijtjens

Klik op de foto voor het hele verhaal.
voetbalinlimburg.nl

Verjaardagen

  • 2017-06-29Yasser Majdoub 9
  • 2017-06-30Jan-Willem Janssen 30
  • 2017-06-30Bente Pernot 13
  • 2017-07-01Obama Albenni 22
  • 2017-07-01Adam Noor Hassan 18
  • 2017-07-01Said Hassan 16
  • 2017-07-01Salim Ali omar 30
  • 2017-07-01Boris Schmetz 10

't Shotje

Job Dikmans
Tijdens de Afsluitdag wordt de eerste Gouden Schoen uitgereikt aan Clubtopscorer Job Dikmans van het 4e team. Klik hier voor meer info over de Gouden Schoen.

Mooie of opmerkelijke foto momenten zullen in deze rubriek worden vermeld; mail je foto en korte tekst naar de PR-Commissie.


Activiteiten

ma aug 21 @09:00 - 16:00
Jeugdvoetbaldagen 2017

Volg FC Geleen Zuid ook op


Banner
Banner

Accommodatie
Graaf Huyn sportcomplex
Jos Klijnenlaan 685
6164 AP Geleen
t: 046-4741628
e: info@fcgeleenzuid.nl

Klik voor googlemaps route