Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BSB Jeugdvoetbaldagen - versie 25-03-2022 

 1. Definities
  1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:
  1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die deelneemt aan de BSB Jeugdvoetbaldagen van FC Geleen Zuid, meestal voetbalspeler / voetbalspeelster. 
  1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite www.fcgeleenzuid.nl van FC Geleen Zuid. 
  1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon (ouders en/of verzorgers van de Deelnemer) of rechtspersoon die de Overeenkomst met FC Geleen Zuid aangaat. 
  1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen FC Geleen Zuid en Opdrachtgever ter zake van één of meer door FC Geleen Zuid ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten. 
  1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door FC Geleen Zuid – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW. 
  1.7 "BSB Jeugdvoetbaldagen": het evenement, georganiseerd door FC Geleen Zuid, gevestigd te Geleen. 
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door FC Geleen Zuid gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de "BSB Jeugdvoetbaldagen".
  2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door FC Geleen Zuid uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien FC Geleen Zuid daar schriftelijk mee heeft ingestemd. 
  2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste. 
  2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  3.1 Alle aanbiedingen van FC Geleen Zuid zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de Algemene Voorwaarden voor akkoord heeft aangevinkt, het Inschrijfformulier door FC Geleen Zuid ontvangen is én de betaling binnen de gestelde termijn ontvangen is. 
  3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt. 
 4. Betaling
  4.1 Per bankoverschrijving: BSB Jeugdvoetbaldagen biedt de mogelijkheid om de Deelnamekosten per bank te betalen op rekeningnummer NL70RABO0166370576 t.n.v. FC Geleen Zuid o.v.v. BSB JVD + naam van de Deelnemer.
  4.2 Contante betaling: BSB Jeugdvoetbaldagen biedt de mogelijkheid om de Deelnamekosten contant te betalen. Neem hiervoor contact op met de organisatie. 
  4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. 
  4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt FC Geleen Zuid zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten. 
   
  5. Instructies en gedragsregels 
  5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van FC Geleen Zuid ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke FC Geleen Zuid nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst. 
  5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door FC Geleen Zuid in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door FC Geleen Zuid van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Opdrachtgever. 
  5.3 Een Deelnemer die conform het bepaalde in lid 5.2 wordt uitgesloten van (verdere) deelname kan geen aanspraak maken op enige restitutie van de Deelnamekosten. 
 5. Aansprakelijkheid van FC Geleen Zuid
  6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. FC Geleen Zuid aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van FC Geleen Zuid – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van FC Geleen Zuid, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
  6.2 FC Geleen Zuid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door FC Geleen Zuid bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 
  6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van FC Geleen Zuid beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-) verzekering(en) aanspraak bestaat. 
 6. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
  7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor FC Geleen Zuid en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
  7.2 Opdrachtgever zal FC Geleen Zuid vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik door Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst. 
 7. Overmacht/Wijziging/Annulering FC Geleen Zuid
  8.1 Indien FC Geleen Zuid door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, zal FC Geleen Zuid zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
  8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement en/of al dan niet extreme (weers-) omstandigheden. 
 8. Annulering door Opdrachtgever
  9.1 Annulering dient schriftelijk (post, email aan CVE@fcgeleenzuid.nl) te geschieden, waarbij de datum van de poststempel of de datum van ontvangst van de email als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
  9.2 Bij annulering van deelname aan het evenement door Opdrachtgever geldt de volgende regeling: 
  9.2.1 Annulering tot 6 weken voor de aanvangsdatum: restitutie Deelnamekosten 75% met aftrek van € 25,00 administratiekosten. 
  9.2.2 Annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum: restitutie Deelnamekosten 50% met aftrek van € 25,00 administratiekosten. 
  9.2.3 Annulering korter dan 2 weken voor de aanvangsdatum: geen restitutie Deelnamekosten. 
 9. Gevonden voorwerpen
  10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie weken door FC Geleen Zuid bewaard. Na het verstrijken van deze periode is FC Geleen Zuid gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.
 10. Foto en film
  11.1 Tijdens de Jeugdvoetbaldagen worden foto's en film gemaakt. FC Geleen Zuid gebruikt deze voor promotiedoeleinden op onze website en sociale media (Facebook, Instagram en YouTube). Indien een deelnemer of ouder van een deelnemer (jonger dan 16 jaar) bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal op genoemde communicatiekanalen dan kan dat kenbaar worden gemaakt via cve@fcgeleenzuid.nl.
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  12.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Maastricht. 
 12. Overige bepalingen
  13.1 Beeldmateriaal van de BSB Jeugdvoetbaldagen en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op diverse locaties, kunnen door FC Geleen Zuid worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van BSB.
 13. Covid

14.1 Mocht blijken dat het evenement, wegens covid of een andere pandemie, geen doorgang kan vinden en dit bekend is voordat de sluiting van de inschrijfdatum heeft plaatsgevonden krijgt men het reeds betaalde inschrijfgeld met aftrek van € 25,00 administratiekosten retour . 

14.2  Mocht blijken dat het evenement, wegens covid of een andere pandemie, geen doorgang  kan vinden en dit bekend is na de sluiting van de inschrijfdatum dan ontvangen de deelnemers het aangeschafte tenue, de bal en het resterende geld retour met aftrek van € 35,00 investerings- en  administratiekosten.  

 

Facebook
FC Geleen-Zuid